Skurugata.se
HomeGästbokBildgalleri
Nyheter
Eksjö
Skuruhatt
Tjuva-Jösse
Bevarandeplan
Albert Engström
Kontakta oss
Skurgata älg
Bevarandeplan

Bavarandeplan från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Jönköpings län upprättade i september 2005 en bevarandeplan för Skurugata enligt Natura 2000.

Natura 2000 handlar om att bevara hotade arter och naturtyper som finns angivna i EUs art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv. Genom att bilda ett nätverk av områden inom EU säkerställs naturvärden inför framtiden och varje land åtar sig att förvalta sina utvalda områden.

Bevarandeplanen beskriver syfte och mål med varje Natura 2000-område samt de hot mot områdets naturtyper och arter som idag kan identifieras och anses väsentliga. Vidare anges vilka åtgärder som planeras och hur bevarandearbetet ska följas upp. Målet är att angivna arter och naturtyper ska ha så kallad ”gynnsam bevarandestatus”, vilket lite förenklat betyder att deras förekomst ska vara stabil eller ökande. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen och kan revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

HomeGästbokBildgalleri